Тенденції розвитку галузевої структури світового господарства і економіки України

Автор(и)

  • O. Kanivets Донецкий национальный университет
  • O. Solyanik Донецкий национальный университет

Ключові слова:

галузева структура, сектор економіки, промисловість, сфера послуг, сільське господарство, постіндустріальна економіка, економічний регіон

Анотація

У статті розглянута галузева структура світового господарства, вивчені її кількісні та якісні характеристики. Аналіз проведено за групами країн з розвиненою, трансформаційною та економікою, що розвивається. Досліджено тенденції розвитку основних галузей світового господарства, розглянуто характерні структурні зміни в сучасній світовій економіці. Дан аналіз економічної структури національного господарства, досліджено основні тенденції галузевої структури національної економіки за економічними регіонами України. Виявлено проблеми розвитку ключових секторів національної економіки. Сформульовано висновки та пропозиції щодо подальшого розвитку економічної структури господарства України, рішення її проблем та підвищення ефективності функціонування.

Біографія автора

O. Kanivets, Донецкий национальный университет

к.э.н., доцент кафедры экономической теории

Посилання

Всемирный банк. [Електронный ресурс] / - Режим доступа: http://www.worldbank.org

UNCTAD HANDBOOK OF STATISTICS 2011. Официальный веб-сайт UNCTAD. [Електронный ресурс] / - Режим доступа: http://unctad.org/en/pages/PublicationArchive.aspx?publicationid=2386

Міжнародна економіка : навч. посіб. для студ. вузів / [Ю. Г. Козак та ін.]; за ред. Ю. Г. Козака, Д. Г. Лук'яненка, Ю. В. Макогона. - 3-тє вид. - Київ : Центр учбової л-ри, 2009. - 559 с.

Скірка Н. Я. Галузева структура національної економіки і напрями її оптимізації / Н. Я. Скірка // Ефективна економіка. – 2013. - № 10. – С. 32-35.

Кудров В. М. Мировая экономика: учебн. пособие. / В. М. Кудров. – М.: Издательство БЕК, 2003. – 464 с.

Страны и факты по данным ЦРУ [Електронний ресурс] / Центральное разведывательное управление США. Официальный веб- сайт. – Режим доступа: http://worldfacts.ru/

Пастухов А. Л. Ускорение развития сферы услуг как необходимое условие модернизации экономики / А. Л. Пастухов // Технико- технологические проблемы сервиса. – 2012. - № 2 (20)

Eurostat [Електронный ресурс] / - Режим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Акопова Е. С. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебн. пособие. / Е. С. Акопова. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 415с.

Родионова И.А. Макрогеография промышленности мира. Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Московский Лицей, 2004. - 240 c.

Державний комітет статистики України. Офіційний веб-сайт. [Електронний ресурс] / - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua/

Савоськіна О. М. Динаміка галузевої структури України в контексті глобальних структурних зрушень / О.М.Савоськіна // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2009. – часть ІІІ. – С. 1491-1496

Статистичний збірник «Регіони України» [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. - Режим доступа: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2013/sb/12_13/part1_2013.zip

Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ. Київ: Знання України, 2002. – 336 с.

Хаджинов І. В. Регіональні дисбаланси розвитку інфраструктури старопромислових регіонів України [Електронний ресурс] / І. В. Хаджинов // Вісник соціально-економічних досліджень . - 2012. - Вип. 4. - С. 384-389.

Пирог О. В. Адаптація структури національної економіки України до вимог постіндустріального суспільства /О.В. Пирог // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 698. – С. 93-103.

Хаджинова Г.П. Про стан економічної безпеки України / Г.П. Хаджинова // Вестн. Донец. нац. ун-та. – 2007. - № 2. – С. 285-293. – (Сер.В: Економіка і право).

Даниленко А. І. Удосконалення моделі управління економікою і фінансові механізми її реалізації / А. І. Даниленко // Економіка України. - 2013. - № 5. - С. 4-29.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові записки