Методологічна рефлексія дослідження системи міжнародної трудової міграції

Автор(и)

  • Ju. Gumenjuk Тернопільський національний економічний університет

Ключові слова:

міжнародна трудова міграція, детермінізм, каузальний зв'язок, системний підхід, причина, умова

Анотація

В статті запропонована методологічна база дослідження системи міжнародної трудової міграції, вузли (точки біфуркації) якої є етапами процесу міжкраїнного обміну робочою силою.

Біографія автора

Ju. Gumenjuk, Тернопільський національний економічний університет

докторант кафедри міжнародної економіки

Посилання

Алексеев П.В., Панин А.В.. Философия: учебник. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://polbu.ru/alekseev_philosophy/

Аскин Я.Ф. "К вопросу о категориях детерминизма" // "Современный детерминизм и наука". Т. 1. Новосибирск, 1975. С. 44 – 45

Бердяев Н.А. О назначении человека. М.:, 1993

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1 / Редкол.:… С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000.

Кальман О.Г., Христич І.О. Правова статистика: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти. — Харків: Право, 2004. - 304 с.

Климко Г. Н., Нестеренко В. П., Каніщенко Л. О., Чухно А. А. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. закл. осв. / Григорій Никифорович Климко (ред. ), Василь Павлович Нестеренко (ред. ). -2. вид., перероб. і доп. — К.: Вища школа, 1999. - 743 с.

Концепція міграційної політики України: гол у власні ворота. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/24332368.html

Коуз Р. Фирма, рынок и право. Пер. с англ. Б. Пинскера М.: "Дело ЛТД" при участии изд-ва "Catallaxy", 1993, -. 192.

Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. Реформы и российское хозяйство в ХІХ-ХХ вв. – М., 1998.

Социальное рыночное хозяйство. Теория и этика экономического порядка в России и Германии. Спб.: Экономическая школа, 1999.

Указ Президента України від 30 травня 2011 року № 622/2011 Про Концепцію державної міграційної політики. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13642.html

Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. М. 1993.

Фролов С.С. Социология. И-во: Гардарики ISBN: 5-82297-0007-7 2000. 217 с http://review3d.ru/frolov-s-s-sociologiya

Экономическая теория, Учебник для вузов С. В. Мочерный, В. Н. Некрасов, В. Н. Овчинников, В. В. Секретарюк. 2000 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ekonomy.info/2009-01-16-17-03-26/57-2009-01-19-20-41-50.html?start=2

Ярмиш Н.М. Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Н.М. Ярмиш; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 40 с. — укp.

Knight Frank H., The Ethics of Competition, 2nd ed., N. Y.: Harper & Bros., 1936, р. 32

Kuper A. The social science encyclopedia. L., 1989., р. 369 18. Mundell, R.A. (1957) “Internatioal Trade and Factor Mobility”. American Economic Review 47: рр..321-355.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті