Розвиток єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства

Автор(и)

  • O. Rogova Чернігівській державний технологічний університет

Ключові слова:

євро регіональне співробітництво, публічно-приватне партнерство, економічний розвиток

Анотація

В статті узагальнено науково-термінологічний апарат в частині поняття «єврорегіональне співробітництво». Розроблено концептуальну модель єврорегіонального співробітництва на засадах публічно-приватного партнерства з метою виявлення та задіяння всього комплексу факторів активізації регіонального економічного розвитку.

Біографія автора

O. Rogova, Чернігівській державний технологічний університет

аспірант

Посилання

Айрапетян М. С. Зарубежный опыт использования государственно-частного партнерства [Електронний ресурс]. / М. С. Айрапетян. - ГЧП-РОССИЯ.РУ: информационный портал. – Режим доступу: http://ppp-russia.ru/analytics/40-ajrapetyan-ms-zarubezhnyj-opytispolzovaniya.html

Геєць В. М. Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія. у 2 ч. – Ч. 1 / за ред. В.М. Гейця, А.А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 389 с. 39

Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між териториальними общинами або владами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.coe.kiev.ua/docs/cets/cets106.htm 78

Закон України «Про транскордонне співробітництво» від 24.06.2004 № 1861-IV / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004 - № 45, ст. 499. 88

Законодавство ЄС. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur_lex.europa.eu/smartapi/cgi 68

Кіш Є. Проблеми транскордонного співробітництва України і Євросоюзу / Є. Кіш // Політичні менеджмент. – 2006. – № 5. – С. 131-144. 105

Мікула Н. А. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: Монографія / Мікула Н. А. – Львів: ІРД НАН України. – 2004. – 395 с

Пила В.І. Сучасна регіональна політика і транскордонне співробітництво / [Пила В.І., Чмир О.С., Гарасюк О.А., Терещенко Т.В.].- Вид- во ХУУП. – 2006. – 412 с. 149

Постанова Верховної Ради України «Про основні напрями зовнішньої політики України» від 2 лип. 1993 р. // Україна на міжнародній арені: збірник документів і матеріалів 1991-1995 рр. Кн.1. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – С. 37. 155

Студенніков І. Регіоналістика і регіонознавство: проблеми методології і категоріального апарату Регіональна історія України / Студенніков І. // Збірник наукових статей. Випуск 1. – С. 67-78 192

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті