Теоретико – методологічні аспекти визначення терміну «інновація»

Автор(и)

  • M. Jakovenko ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

Ключові слова:

інновація, інноваційний потенціал, псевдоінновація, нововведення, класифікація

Анотація

В статті розглянуто теоретико – методологічні аспекти терміну «інновація». Досліджено класифікації інновацій за певними ознаками.

Біографія автора

M. Jakovenko, ДВНЗ «Донбаська державна машинобудівна академія»

старший викладач

Посилання

Ковальов А.В.Огляд загальнотеоретичних і методичних підходів до аналізу інноваційно-інвестиційних проектів. /А.В. Ковальов, І.А. Сільченко //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Випуск № 2. – С. 73 – 77.

Козлова В.Я. Механизм внедрения инновации на промышленном предприятии: понятие и методика анализа //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2011. – Випуск № 2. – С. 128 – 131.

Бовин А. А. Управление иннновациями в организации: учеб. пособие / А. А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В. А. Якимович. – М.: Омега – Л, 2006. – 415 с.

Капранова Л. Г. Інновації як складова розвитку металургійної галузі України / Л. Г. Капранова //Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ: Сб. науч. тр. – Одесса – Донецк: ДонНУ, РФ НИСИ в г. Одесса, РФ НИСИ в г. Донецк, 2008. – С. 770 – 776.

Череп А. В., Лизуненко М. М. Інноваційний розвиток як економічна категорія //Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2012. – Вип. № 1, Т. 1. – С. 13 – 17.

Водянка Л.Д. До питання про економічну сутність поняття інновацій та їх класифікації [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_5/173.pdf

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с. /Бібліотека економіста [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://library.if.ua/book/4/480.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті