Середній клас в соціально-економічній системі глобального простору

Автор(и)

  • I. Mycenko Кіровоградський національний технічний університет

Ключові слова:

середній клас, соціально-економічна система, глобалізація, суспільство, морально-етичні норми, еволюція, розвиток, міграція, безробіття, рівень життя

Анотація

В статті проаналізовано еволюцію розвитку середнього класу в соціально-економічній системі глобального простору. Визначені основні фактори впливу на формування і розвиток середнього класу в системі національної економіки.

Біографія автора

I. Mycenko, Кіровоградський національний технічний університет

д.е.н., професор

Посилання

Миценко І.М. Глобальні виклики і трансформація геоекономічної політики України Наукові праці КНТУ вип.20 т.1 – Кіровоград: КНТУ, 2011. – с.17-27

Маринович М. Украина. Дорога через пустыню.-Харьков: 1993

Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М., 1998. – 416 с.

Чупрій Л. Нова хвиля кризи в Україні: можливі загрози / Економічний часопис – ХХІ століття - №9-10, 2009. – С.13

Коментарі - №3. – 2010. – с.16

Рудакевич М.Етика бізнесу в умовах трансформації Української економіки. / «Мандрівець». Наукові виклади №1/2008 с.1-6

Середній клас –передумова демократичної перспективи в Україні / Національна безпека і оборона. – 2008. - №7 – с.2

В. Геєць. Фактори і умови формування середнього класу як стабілізуючого ядра суспільного розвитку України. / Україна: аспекти праці №3. 2002. с.10

Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Україна: поступ у ХХІ століття: Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: Держкомстат України, 2000. – 76с.

Гудби Дж., Бувальда П., Тренин Д. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому сообществу безопасности. – М.: Международные отношения, 2003. – 208 с.

Аристотель. Политика. Сочинения, т.4. М.: Мысль, 1983. с.508

Лібанова Е. Середній клас в Україні: сучасні масштаби і проблеми розвитку. // Україна: аспекти праці. 2002. - №2 – с.27-32

Сорочин В. США: общественно-политичиский портрет на сходе ХХ века // Мировая экономика и мижнародные отношения. – 1998. - №9 – с.55

Иноземцев В. Возвращение Европы. В авангарде прогресса: социальная политика в ЕС // Мировая экономика и международные отношения. – 2002. - №2 – с.4

Доклад о человеческом развитии 2013.Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире - http:/hdr.undp.org

Т. Тресвятська. Умови та проблеми становлення середнього класу в Україні. // Україна: аспеки праці. – 2005. - №7. – с.22-30

І.Сахань. Становлення середнього класу в Україні. / Україна: аспекти праці. 2002, №8, с.3.

А Котляр. Людський розвиток: Ілюзії та вектори руху / Дзеркало тижня №11(108) 23.04.2013. – с.14

Сайт Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна [Електронний ресурс.] – Доступ з :http: www.com.ua.

С. Пирожков. До осмислення категорії «середній клас» як основи стабільності суспільства. // Україна: аспекти праці. – 2002. - №2. – с.40-44

Петрущевський Ю.Л. Трансформація економіки житлово-комунального господарства: моногр. / Ю.Л. Петрушевський; НАН України, Ін. економіки пром.-сті; ДонДУУ. – Донецьк, 2012 – с.86-87

Статистичний щорічник України за 2011 рік/ за ред. О.Г. Осауленка. – К.: Державний комітет статистики України, 2012. – 559с.

Назарчук М.И. Становление рыночной экономики и фондового рынка в Украине (в контексте зарубежного аспекта): моногр. / М. И.Назарчук; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2012 – с.299

В. Сікалов Даремна праця і її оплата // Дзеркало тижня №42 13/21 – 2010

Гальчинський А. Неспроможність влади сформувати конструктивну стратегію перетворень зумовлює її безперспективність /Дзеркало тижня №32 від 10.09.2011. – С. 7

Лукянченко Н.Д. Механізм державного регулювання зайнятості у промисловому регіоні: монографія / Н.Д. Лукянченко , О.В. Мартяков, М.І. Хромов: НАН України. Ін-т економіки промисловості. Донецький національний університет. – Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 161с.

Мельник С. Мотивація населення України до міжнародної трудової міграції / С. Мельник // Україна: аспекти праці. 2002. - №1 – с.43.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Наукові записки